WARUNKI I ZASADY

SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM HELMETS.PL

-REGULAMIN-

Sklep Internetowy helmets.pl działający pod adresem http://www.helmets.pl jest platformą prowadzoną przez:

TECHPRO Marcin Olejnik

ul. Farbiarska 19d

02-862 Warszawa

Tel.: +48 601 258 716

E-mail: info@helmets.pl

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod numerem 431587, z numerem NIP: 951-10-85-769 i numerem REGON: 140626886.

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy helmets.pl – sklep działający pod adresem http://www.helmets.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Magazyn– miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez TECHPRO Marcin Olejnik.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy helmets.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Salon Techpro – tradycyjny Salon lub siedziba firmy, w którym można dokonać zakupów oraz odebrać zamówienia realizowane przez Sklep Internetowy helmets.pl

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy helmets.pl, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego helmets.pl oraz o promocjach i konkursach.

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym helmets.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego helmets.pl służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Sklepu Internetowego helmets.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym helmets.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego helmets.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1.

Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.helmets.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym helmets.pl.

3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

• zamawiany towar, przy czym maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu nie może przekroczyć (sześć) 6 sztuk;

• adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

• sposób dostawy;

• sposób płatności;

4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego helmets.pl lub jest dostępny u producenta.

5. Zamówienie może być dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, lub odebrane przez klienta w Salonie Techpro.

6. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt. 5 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

7. Sklep Internetowy helmets.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Jeśli w Magazynie Centralnym zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy helmets.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

9. W przypadku, gdy Sklep Internetowy helmets.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

10. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy helmets.pl.

11. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy helmets.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy helmets.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy helmets.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 2.

Ceny towarów

1. Sklep Internetowy helmets.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.helmets.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego helmets.pl, za pośrednictwem Internetu;

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego helmets.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:

• zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

• nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

• nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego helmets.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.helmets.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

5. Sklep Internetowy helmets.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie internetowym helmets.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym helmets.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.helmets.pl. W przypadku złożenia zamówienia w Salonie TECHPRO obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Salonie TECHPRO.

§ 3.

Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta helmets.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@helmets.pl .

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

§ 4.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

• osobiście, gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia we wskazanym przez Klienta Salonie TECHPRO. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym helmets.pl;

• przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy helmets.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;

2. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy helmets.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 5.

Czas realizacji zamówień

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy helmets.pl podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy lub do wybranego Salonu TECHPRO;

3. Sklep internetowy helmets.pl nie realizuje zamówień poza terenem Polski

4. Sklep Internetowy helmets.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

§ 6.

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Sklep Internetowy helmets.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy helmets.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

3. W przypadku odesłania reklamacji na adres Techpro Marcin Olejnik, ul. Pięciu Stawów 16, 02-828 Warszawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy helmets.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta, dla paczek opłacanych przy odbiorze za pobraniem lub w Salonie TECHPRO oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki;

4. W przypadku zamówień odbieranych w Salonie TECHPRO, reklamacje prosimy składać w Salonie TECHPRO, w którym reklamowane zamówienie było odbierane.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy helmets.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy helmets.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

§ 7.

Warunki gwarancji

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy helmets.pl są objęte gwarancją producenta.

2. Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

• korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy helmets.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego helmets.pl;

• korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego helmets.pl, w związku z niezgodnością towaru z prezentacją produktu.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta, z pomocą poczty elektronicznej na adres info@helmets.pl lub telefonicznie.

2. Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym helmets.pl towar, można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zwrotu (Wzór oświadczenia)

4. Rezygnacji, zgodnie z pkt 3 powyżej, można dokonać z całości lub jego części.

• po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub Kurierem. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres TECHPRO Marcin Olejnik, ul. Pięciu Stawów 16, 02-828 Warszawa w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;

5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego pocztą lub kurierem Sklep Internetowy helmets.pl:

• zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;

• przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) na adres TECHPRO Marcin Olejnik, ul. Pięciu Stawów 16, 02-828 Warszawa;

• nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

§ 9.

Newsletter Sklepu Internetowego helmets.pl

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego helmets.pl.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy helmets.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 10.

Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym helmets.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym helmets.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy helmets.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego helmets.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego helmets.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego helmets.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego helmets.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

3. Sklep Internetowy helmets.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym helmets.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym helmets.pl.

5. Sklep Internetowy helmets.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. Ceny podane w Sklepie Internetowym helmets.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Salonach TECHPRO.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy helmets.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 06 kwietnia 2010.

10. Sklep Internetowy helmets.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.helmets.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.